minosites

cégek, szervezetek, intézmények számára

w kepzes okMunkaerő-fejlesztési témában összegyűjtött tréningek és képzések felsorolása; rövid tartalommal, a célcsoport megjelölésével és tudnivalókkal.

Általános információk, fogalmak

  • Minden tréning alapja az önismeret fejlesztése és ezen keresztül a társas intelligencia növelése. Mi erre a célra TTI SI® teszteket használunk (DISC, motivátor, EQ). Javasoljuk a megrendelőinknek, hogy a képzések alapjául, kiindulópontként válasszanak egy DISC alapképzést, mert komoly időbeli megtakarítást és magasabb eredményességet jelent a további tréningek szempontjából.
  • Minden tréningnap 8 órás munkarend szerint értendő, ami általában 3 szünetet tartalmaz: délelőtt 15’, ebéd 45’, délután 15’.
  • A tréningek tartalma irányadó jellegű, eddigi tapasztalatainkon alapul. A megrendelővel történő személyes beszélgetést követően alakítjuk ki a részletes tematikát és óraszámot.
  • A tematikájukban sorszámozott tréningek egymásra épülnek, az előző képzés tudásanyagát feltételezik.
  • A „munkavállalók” célcsoport jelentése: bárki, aki a cégben dolgozik, iskolai végzettségre és beosztásra való tekintet nélkül.
  • „Feltétel” meghatározás esetén a résztvevőknek rendelkeznie kell az ott meghatározottakkal, melynek díja nem része a tréning díjának.
  • „Javasolt” meghatározás esetén a tréning jóval hatékonyabb, ha résztvevők rendelkeznek az ott meghatározottakkal, melynek díja nem része a tréning díjának.
    A résztvevők száma: legalább 6, legfeljebb 15 fő.

1. DISC alapképzés – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
Feltétel: DISC teszt
A tréning tartalma: a résztvevők megismerik saját és mások személyiségtípusát, azok jellemzőit, egymásra gyakorolt hatásukat a társas helyzetekben. Megfogalmazzák személyes szükségleteiket és azok motivációit. A teszt alapján be tudják azonosítani társaikat és felismerik az ő „nyomógombjaikat” Az új ismeretek által fejlődik önmaguk és mások megértése, elfogadása.

2. Professzionális DISC tréning – 24 óra

Alcím: DISC alapú eredményesség
Célcsoport: aki beosztottakért felelős
Feltétel: DISC + motivátor teszt
A tréning tartalma: a DISC viselkedésprofil és személyiségtipológia átfogó megismerése és a személyre jellemző motivációk tisztázása. Alkalmazhatóságának részterületei: interperszonális kapcsolatok javítása, egyedi motiválási formák, konfliktus- és stresszkezelés, munkahelyi stílus-jellemzők, DISC alkalmazása üzleti környezetben. 

3. DISC alapú pályaorientáció – 24 óra

Alcím: Kezdőknek és újrakezdőknek
Célcsoport: elbocsátás előtt állók részére
Feltétel: DISC + motivátor teszt
A tréning tartalma: a résztvevők a DISC profilozás és személyes SWOT analízis segítségével tisztázzák legfontosabb erőforrásaikat, fejlesztendő területeiket munkaerőpiaci szempontból. Ráismernek veszélyt jelentő tulajdonságaikra és meglátják az önmagukban rejlő lehetőségeket. A tréning végére összevethetik saját munkaelképzeléseiket azok releváns munkaerőpiaci elvárásaival.

4. Személyiség és a pénzügyek – 8 óra

Célcsoport: cég adhatja a munkavállalóknak HR vagy CSR támogatói csomag részeként, mint munkavállalói tudatosságot növelő képzést
A tréning tartalma: alapfokú önismerettel a résztvevők közelebb jutnak saját pénzügyi szokásaikhoz, megértik döntéseik hátterét, és hogy hogyan függ össze kockázatvállalásuk a személyiségükkel. Tisztázzák pénzügyi elvárásaikat önmaguk felé. Megértik és elfogadják saját és mások döntéseit, működésmódját.

5. Érzelmi intelligencia 1. Alapismeretek – 8 óra

Célcsoport: aki beosztottakért felelős
Javasolt: EQ teszt
A tréning tartalma: annak feltárása, hogy a résztvevők mennyire érzik magukat eredményesnek az EQ öt részterületében és különböző szerepeikben. Mely szükségleteik nyernek kielégítést és melyek szenvednek hiányt jelenlegi életvitelük során, ez hogyan hat a mindennapjaikra. Megfogalmazzák a legfontosabb változtatandókat a hétköznapi harmónia érdekében.

6. Érzelmi intelligencia 2. – 8 óra

Alcím: Érzések viharában
Célcsoport: aki beosztottakért felelős 
A tréning tartalma: az Érzelmi intelligencia 1. képzésre épülően ez alkalommal láttatni fogjuk azokat az érzelmi hatásokat, amelyek nap, mint nap körülvesznek bennünket, hatással vannak ránk és cselekvésre késztetnek. A tréning segít abban, hogy a résztvevők eligazodjanak ezek között és saját céljaikat szem előtt tartva a legmegfelelőbb válaszokat adják környezetünk „megszólításaira”. Elemzik a nehézséget okozó helyzeteket saját „nyomógombjaik” beazonosításával. Megismerik a zavaró impulzusok és hangulatok szabályozásának lehetőségeit. Ügyesebbé válnak mások érzelmi állapotának felismerésében és megértésében.

7. Kommunikáció 1. Alapismeretek – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: a kommunikáció legfontosabb alapelveinek megismertetése, a kommunikáció folyamatának bemutatása és a kommunikáció alkotóelemeinek számbavétele. A résztvevők megismerik személyes kommunikációs stílusukat a stílusuk jellemzőinek felderítésével. Megismerik az egyes stílusok alkalmazásának pozitív és negatív vetületeit, és az eredményességre gyakorolt hatását. Elemezik a kommunikációs stílusok egymással való találkozásának lehetséges kimeneteleit.

8. Kommunikáció 2. Nonverbális kommunikáció – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: a résztvevők megismerik a nonverbális kommunikáció csatornáit: mimika, vokalitás, gesztusok, testtartás, térközszabályozás, kinezikus kommunikáció. Felismerik a kulturális szignálok kommunikatív jelentőségét. Rálátnak saját stílusjegyeikre, azok másokra gyakorolt hatására. Megtanulják a kommunikációt segítő és gátló nonverbális üzeneteket.

9. Kommunikáció 3. – Dicséret, kritika és delegálás – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: a résztvevők felismerik személyes elismerési, kritizálási és delegálási stílusukat, elemezik azok megnyilvánulásait konkrét szituációkban: kiváltó érzések, frusztrációk, örömök, jellemző szavak, kifejezések, mondatok. Megvizsgálják együttműködésük eredményességét. Megismerik a személyiséget építő „hagymahéjakat”, hogy megértsék, miért nem mindegy, hogyan közvetítik üzeneteiket. Tudatosítják a hatékony dicséret, kritika és delegálás kommunikációs szabályait. Helyzetgyakorlatok segítségével megtapasztalják, hogy a dicséretek, kritikák és delegálások tudatosabb kezelésének eredmény- és kapcsolatépítő hatását.

10. Kommunikáció 4. Írásbeli kommunikáció – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: az írásbeli kommunikáció legfontosabb alapelveinek megismertetése, a Hivatalos írásos kommunikációs formák: névjegy, levél, önéletrajz, pályázat, beszámoló, emlékeztető stb. A kérelem logikai felépítése. Az e-mailezés szabályai. 

11. Kommunikáció 5. Üzleti kommunikáció - 8 óra

Célcsoport: közép- és felsőbb vezetők, értékesítők
A tréning tartalma: ráépülő képzés a Kommunikáció 1, 2. 3. tréningekre. Ez alkalommal a tárgyalási helyzetre jellemző kommunikációs tényezőkről van szó, arról, hogyan lehet a csapdahelyzeteket elkerülni. A tréning tartalmazza a tárgyalás szakaszainak kommunikációs sajátosságait, a kétszemélyes tárgyalás jellemzőit és a csoportos, delegációs tárgyalással kapcsolatos ismereteket.  

12. Konfliktuskezelés 1. Alapismeretek – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: megismerni a konfliktussal kapcsolatos résztvevői nézeteket, álláspontokat. A résztvevők megismerik a konfliktussal és kezelésükkel kapcsolatos alapelveket. Megismerik a konfliktus okait, szintjeit, típusai, és ezek alapján beazonosítják saját aktuális konfliktusaikat. Rálátnak a konfliktus folyamatának fejlődésére, pozitív- és negatív kimenetelére és hatásaira. Felismerik saját konfliktuskezelési stílusukat és stratégiájukat.

13. Konfliktuskezelés 2. – Technikák - 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: a konfliktuskezelést befolyásoló tényezők megismerése. A résztvevők  beazonosítják személyes stressztűrő képességüket és stressz-reakcióikat. Tudatosítják az énvédő mechanizmusok fajtáit, szerepét és megjelenését egyéni működésükben. Megismerik a hit és a családi minta erejét. Alkalmazzák az alacsony, közepes és magas hatékonyságú megküzdési stratégiákat. Megismerik az asszertivitás alapismereteket és gyakorlatokat, az érzelmi intelligencia szerepét a konfliktuskezelésben. 

14. „Amiért fölkelünk a fotelból” – Motivációelemzés – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
Javasolt: motivátor teszt
A tréning tartalma: Mi a motiváció? Kinek mekkora a komfortzónája? Mi az, ami kimozdít belőle? Melyek a szűkítő tényezők? Motivációelemzés és értékelés után a résztvevők egy múltbeli és jelenlegi élethelyzetükre vonatkozó összehasonlításban elemzik a motiváció fajtákat, azok tettekben, teljesítményben való kifejeződését és hatását az életükre. Párhuzamot vonnak személyiségükkel kapcsolatosan, megvizsgálják jövőbeli céljaikat és akciótervet készítenek egy elérendő állapot, eredmény érdekében. 

15. 50 fölött… – 24 óra

Célcsoport: 50 év körüli munkavállalók + cég adhatja a munkavállalóknak HR vagy CSR támogatói csomag részeként, munkavállalói tudatosságot növelő képzés
A tréning tartalma: az élet „értelmének” keresése 50 éves kor fölött. Az első ötven év mérlege és a következő 50 lehetséges céljai, feladatai. Társadalmi, demográfiai tények, hatások, kilátások. A résztvevők megismerik az eriksoni fejlődéstörténet szakaszait és személyes eredményekkel töltik fel azt. Ráismernek a megelégedettség és a boldogság egyéni kritériumaira. Tudatosítják az elengedés, elutasítás, figyelmen kívül hagyás, egyszóval a nemet mondás hatását és következményeit. Feladatuk az új és tágabb horizont megkeresése és célokkal feltöltése. A nyugdíjas munkavállalói lét relevanciája az újabb munkaerőpiaci trendek mentén. Fontosabb témák még a kapcsolati háló stabilizálása, rendbe tenni mindazt amire eddig nem volt idő, a rászorultság elfogadása, valamint a hit kiteljesedése.

16. Munkavállalókat segítő pénzügyi ismeretek – 16 óra

Célcsoport: munkavállalók + a cég adhatja HR vagy CSR támogatói csomag részeként prevencióval egybekötött toborzás, elbocsátás, vagy vis maior helyzetek kezelése céljából
A tréning tartalma: a résztvevők pénzhez való viszonyának és pénzzel kapcsolatos jellemző gondolkodásuk feltárása. A pénzkezelési attitűd vizsgálata a személyiségtípusok tükrében. Jó és rossz családi minták alkalmazása, saját pénzügyi alapelvek megfogalmazása. A pénzkezelés aranyszabályai. A munkavállalás során szükséges pénzügyi alapdokumentumok megismerése: bankszámla, munkaszerződés, bérjegyzék, M30-as nyomtatvány, útiköltség elszámolás, cafetéria stb. A munkavállalással összefüggő pénzügyi tételek a háztartási költségvetés szempontjából: bérlet, benzinköltség, ebédfizetés, munkaruha, (ön)képzés stb. Fizetés beosztása a munkavállalói lét megtartása szempontjából: munkába járás költségei, egészségmegőrzés, szakmai fejlődés, jövőről való gondoskodás. Negatív pénzkezelés: büntetés, tartozás levonás, letiltás, inkasszó, végrehajtás. 

17. Munkavállalókat segítő jogi ismeretek – 8 óra

Célcsoport: munkavállalók +a cég adhatja HR vagy CSR támogatói csomag részeként prevencióval egybekötött toborzás, elbocsátás, vagy vis maior helyzetek kezelése céljából
A tréning tartalma: a munkavállalói léttel összefüggő, jogi következményekkel járó tevékenységek és dokumentumok áttekintése, értelmezése: toborzással kapcsolatos tudnivalók,  jelentkezés álláshirdetésre, szerződés, próbaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, alkalmazotti/részmunkaidős/vállalkozói (munka)viszony. Betegség a munkaviszony alatt. Szankcionálható események. Munkaviszony megszüntetése. Munkanélküli helyzet és következményei. Munkaviszony és a nyugdíj viszonya. 

18. Lámpaláz elleni tréning - 8 óra

Célcsoport: azok a munkavállalók, akik munkáját megnehezíti a lámpaláz
A tréning tartalma: a résztvevők megismerik a lámpaláz fogalmát és hogy mi történik a szervezetben lámpaláz esetén. Megismerik a lámpaláz általános és egyéni okait. Megtanulják, és tudatosan tudják alkalmazni a lámpaláz elleni technikákat nyilvános megjelenés, prezentáció, előadás, riport, stb. során. Mindeközben öntudatosságuk fejlődik. 

19. Kommunikáció és megjelenés a médiában - 16 óra

Célcsoport: médiamegjelenésekben szereplő munkavállalók
A tréning tartalma: megismerkedés a sajtó- és médiafajtákkal, azok jellegzetességeivel, hatásmechanizmusukkal. A résztvevők elemzik saját megjelenési és kommunikációs stílusukat, a riporterek kérdezési stílusát és azok hatását önmagukra. Megtanulják az idő-tartás fontosságát. Szembesülnek az üzenetküldés akadályaival, a figyelemfenntartás nehézségével, a közérthetőség igényével, a lámpaláz jelenségével. Mindezekre megoldásokat tanulnak. 

20. Protokoll 1. Alapismeretek - 8 óra

Célcsoport: munkavállalók + a cég adhatja HR vagy CSR támogatói csomag részeként
A tréning tartalma: az alapismereti illemtan tréning foglalkozik a a megszólítás, meghívás, találkozás, utcai viselkedés, evés-ivás mikéntjével. Vizsgálja a férfi-női szerepeket, fontosabb hétköznapi társas viszonyokat. 

21. Protokoll 2. Haladóknak - 8 óra

Célcsoport: munkavállalók + a cég adhatja HR vagy CSR támogatói csomag részeként
A tréning tartalma: a haladó illemtan foglalkozik a párkapcsolathoz fűződő ismeretekkel, az ajándékozással, a kínos ügyekkel, a szenvedélyekkel, az élet és halál kérdésével kapcsolatos szabályokkal, szokásokkal. 

22. Protokoll 3. Üzleti protokoll - 8 óra

Célcsoport: olyan munkavállalók, akik munkájához a tárgyalási tevékenység hozzátartozik
A tréning tartalma: az üzleti élet területén megjelenő szabályok, viselkedési szokások elemzése: bemutatkozás, megszólítás, névjegykártya, kommunikáció személyesen és írásban, telefonon és okos eszközökön. A résztvevők foglalkoznak az tárgyalásokon és vendéglátás alkalmával kívánatos viselkedési szabályokkal.

23. Protokoll 4. Viselkedés külföldiekkel - 8 óra

Célcsoport: külföldre utazó, delegációkat fogadó munkavállalók
A tréning tartalma: az igény szerinti nemzetiséggel kapcsolatos kulturális szokások és protokoll ismeretek bemutatása. Segít abban, hogy elkerüljük a konfliktusos helyzetek kialakulását akár itthon, akár az adott országba utazás során.

24. Előítéletmentes kommunikáció - 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning tartalma: a témakörhöz tartozó jogszabályi háttér megismerése, a sérülékeny csoportok megismertetése, a védett tulajdonságok, mint rendező elv megértése. A tréning segít a védett csoportok felismerésében, a velük való kommunikációs technikák elsajátításában. Bemutat asszertív technikákat és segíti az empátia gazdagítását.

25. Esélyegyenlőségi ismeretek - 8 óra

Célcsoport: munkavállalók
A tréning fókuszában: az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdítása áll. Segít felismerni a közvetett és közvetlen diszkriminációt, a pozitív diszkriminációt, a védett tulajdonságokat. Tartalmazza a törvényi előírásokat az igényérvényesítés lehetőségeit. Tájékoztatást ad az Egyenlő Bánásmód Hatóság működéséről és az ombudsman szerepéről. Szituációs és érzékenyítő gyakorlatokkal segít néhány nehéz helyzet kezelésének előmozdításában.

 

Szívesen válaszolok a témával kapcsolatos kérdésekreandi2
Medveczky Andrea – 06 70 426 0070